Home

Wie zijn wij?

Bestuur

Locatie

Galerie

Contributie

Agenda

Links

Contact

Privacy statement
Streek Schoonhoven


Privacy statement

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd, door zowel technische als organisatorische maatregelen. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) m.i.v. 25 mei 2018.

Algemene gegevens m.b.t. bezoeken aan de website worden verzameld zonder dat bezoekers worden geidentificeerd. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdriukkelijk toestemming is verkregen.

De Vereniging heeft de beschikking over uw NAW gegevens, door u zelf ingevuld op het aanmeldformulier van de Vereniging en gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  - om contact met u te kunnen opnemen - om u informatie te sturen - het organiseren van atelieravonden en workshops - het faciliteren van deelname aan tentoonstellingen - het bijhouden van een ledenadministratie - het berekenen, vastleggen en innen van contributies e/o inschrijfgelden - het voldoen aan wetteljke verplichtingen.

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u, dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging bewaart de persoonsgegevens  niet langer dan noodzakelijk, maar in  elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

De website van de Vereniging kan verwijzigingen naar websites van andere bedrijven of verenigingen bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere verenigingen of bedrijven.  U dient zelf het privacy beleid van de desbetreffende verenigingen/ bedrijven te checken.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking, overdracht of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Uw verzoeken e/o vragen kunt u sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen m.b.t. de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u dit melden aan het secretariaat.

HomeWie zijn wij?BestuurLocatieGalerieContributieAgendaLinksContactPrivacy statement